Kirchröadsj

I

Wies sjwats

Hónk kats

Sjeef reët

Zon eëd

Man of vrauw

Ónjeveer jenauw

Jónk aod

Werm kaod

Erm riech

Doe iech

Alles nuus

Hollender of Pruus

Jiddere jek is angesj

‘T jieët jinne óngersjeed


 

Refrein

D’r duvel hat hu kirmens

Reën en zon hat heë jebraad

D’r duvel hat hu kirmens 

Huur ins wie heë laat


D’r duvel hat hu kirmens 

Inne reënboag ós jemaad

D’r duvel hat hu kirmens 

Huur ins wie heë laat

II

Häusj hel

Knaok vel

Nè joa

Hei doa

Hoare plaat

Jesjoare of baad

Naat daag

Troan laach

Kómme joa

Ligke sjtoa

Duuster kloar

Sjwestersje broar

Jiddere jek is angesj

‘T jieët jinne óngersjeed


Refrein

D’r duvel hat hu kirmens

Reën en zon hat heë jebraad

D’r duvel hat hu kirmens 

Huur ins wie heë laat


D’r duvel hat hu kirmens 

Inne reënboag ós jemaad

D’r duvel hat hu kirmens 

Huur ins wie heë laat

III

Broen blank

Kót lank

Zoer zus

Heng vus

Hei en wied

Jevónge of kwiet

Hoeëg neer

Miensj deer

Óp tsouw

Dom sjlauw

Kuuche uul

Kirchröadsjer Winkbuul

Jiddere jek is angesj

‘T jieët jinne óngersjeed


Refrein 2x

D’r duvel hat hu kirmens

Reën en zon hat heë jebraad

D’r duvel hat hu kirmens 

Huur ins wie heë laat


D’r duvel hat hu kirmens 

Inne reënboag ós jemaad

D’r duvel hat hu kirmens 

Huur ins wie heë laat

Heëlesj

I

wit zjwat

hónk  kat

sjeef rech

good sjlech 

man of vrouw

óngeveer genau

jónk aod

werm kaod

erm riek

dun diek

vreug en sjpieë

wieëniger of mieë

jieëk’re gek is angesj

‘t gieëft gee òngersjeed 


 

Refreng

d’r duvel hat hüj kirmes

reëge zón hat heë gebrach

d’r duvel hat hüj kirmes

huur ins ziene lach

d’r duvel hat hüj kirmes

inne reëgeboag gebrach 

d’r duvel hat hüj kirmes 

huur ins ziene lach

II

zach hêl

knöak vêl

neë joa 

hei doa

hoare plaat

gladde hoed of baat

nach daag

troan lach

kómme goa

ligke sjtoa

duuster kloar

zusterke of broar

jieëk’re gek is angesj

‘t gieëft gee òngersjeedRefreng

d’r duvel hat hüj kirmes

reëge zón hat heë gebrach

d’r duvel hat hüj kirmes

huur ins ziene lach

d’r duvel hat hüj kirmes

inne reëgeboag gebrach 

d’r duvel hat hüj kirmes 

huur ins ziene lach

III

broen blank

kót lank

zoer zeut

heng veut

hei en wied

gevónge of kwiet

sjtief sjlap

ruum krap

oape touw

sjteer kouw

kuke ül

Kirchröadsjer Winkbül

jieëk’re gek is angesj

t gieëft gee òngersjeedRefreng 2x

d’r duvel hat hüj kirmes

reëge zón hat heë gebrach

d’r duvel hat hüj kirmes

huur ins ziene lach

d’r duvel hat hüj kirmes

inne reëgeboag gebrach 

d’r duvel hat hüj kirmes 

huur ins ziene lach