Impressum

Deze website is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer, met toestemming van alle belanghebbenden.

Eigenaar: Óngersjeed?
Contact  : info@ongersjeed.nl

Vormgeving: Bizzybee Design
Contact: bizzybee@ziggo.nl

© 2018 Óngersjeed?

Alle rechten voorbehouden.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 'Óngersjeed?'.